Header Privreda

Tip: Dozvoljeno prekoračenje u domaćoj valuti
Valuta: RSD
Iznos: U skladu sa klijentovim potrebama i kreditnom sposobnošću 
Ciljna grupa: Pravna lica 
Uslovi odobrenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta 
Uslovi minimalnog poslovanja klijenta preko Expobanke po odobrenju kredita: Zahtev za odobrenje dozvoljenog prekoračenja mogu podneti postojeći i budući klijenti Banke. Svi korisnici dozvoljenog prekoračenja će biti u obavezi da prebace deo svog ukupnog prometa preko računa u Expobanci. Minimalni iznos koji treba prebaciti će zavisiti od svakog pojedinačnog dogovora/ odobrenja.

Kontrolu da li je klijent ispunio ovaj preduslov – iznos prometa koji je potrebno prebaciti proverava kreditni saradnik najmanje jednom u tri meseca tako što će odštampati promet tekućeg računa klijenta za prethodna tri meseca.   
Period raspoloživosti: Klijent mora otplatiti ceo iskorišćeni iznos zaključno sa rokom dospeća. 
Uslovi za otkazivanje ili neproduženje dozvoljenog prekoračenja:

 • U slučaju da klijent tokom perioda raspoloživosti ne izvršava svoje obaveze uredno i prema ugovorenim uslovima i u ostalim slučajevima utvrđenim Ugovorom o dozvoljenom prekoračenju zaključenim između Banke i Klijenta.
 • Banka ima bezuslovna prava da otkaže korišćenje neiskorišćenog iznosa dozvoljenog prekoračenja bez prethodnog obaveštenja klijenta.
 • Nema automatskog produženja dozvoljenog prekoračenja. Klijent mora da otplati celokupan odobreni iznos na dan dospeća i naknadno podnosi zahtev za odobrenje novog prekoračenja.

Dospeće: Do 60 meseci
Kamatna stopa: U skladu sa dokumentom „Kamatne stope“
Ugovorena kamatna stopa za docnju: Ugovorena kamatna stopa za docnju se obračunava u skladu sa dokumentom „Kamatne stope“.
Naknade: U skladu sa dokumentom „Tarifa naknada“
Način otplate / korišćenje dozvoljenog prekoračenja:

 • Sredstva se koriste i vraćaju u skladu sa potrebama klijenta
 • Ukupan iskorišćen iznos mora biti otplaćen na kraju perioda raspoloživosti
 • Ukupan iskorišćen iznos ne može biti veći od iznosa definisanog u Ugovoru o dozvoljenom prekoračenju.

Sredstva se koriste i vraćaju u skladu sa potrebama klijenta.


Obračun kamate na kredit:

 • Redovna kamata – obračunava se i naplaćuje jednom mesečno,poslednjeg dana u mesecu i o roku dospeća kredita.
 • Ugovorena kamata za docnju se obračunava jednom mesečno, poslednjeg dana u mesecu, i o roku dospeća i to na dospelu glavnicu, dospelu kamatu i dospelu naknadu.

Instrumenti obezbeđenja
U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti:

 • Menice
 • Solidarni dužnici
 • Hipoteke
 • Depozit
 • Zaloga
 • Zaloga na potraživanjima
 • Garancije
 • Druga vrsta obezbeđenja