Header Privreda

Namena kredita: Finansiranje kratkoročnih potreba pravnih lica 
Tip: Dinarski kredit (BELIBOR)
Valuta: RSD
Ciljna Grupa: Pravna lica
Uslovi odobrenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Iznos: U zavisnosti od kreditne sposobnosti i potrebe klijenta
Period otplate: Do 12 meseci
Kamatna stopa: U skladu sa dokumentom „Kamatne stope“
Naknade: U skladu sa dokumentom "Tarifa naknada"
Ugovorena kamatna stopa za docnju: Ugovorena kamatna stopa za docnju se obračunava u skladu sa dokumentom "Kamatne stope".

Način otplate:

 • Otplata u celosti na kraju perioda
 • Otplata glavnice u jednakim mesečnim ratama plus pripadajuća kamata sa ili bez grejs perioda za glavnicu kredita
 • Otplata u anuitetima, sa ili bez grejs perioda za glavnicu kredita.

Obračun kamata na kredit:

 • Redovna kamata – obračunava se i naplaćuje u skladu sa planom otplate kredita
 • Ugovorena kamata za docnju se obračunava jednom mesečno, poslednjeg dana u mesecu i o roku dospeća i to na dospelu glavnicu, dospele naknade i dospelu kamatu.

Instrumenti obezbeđenja

U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti:

 • Menice
 • Solidarni dužnici
 • Hipoteka
 • Depozit
 • Zaloga
 • Zaloga na potraživanjima
 • Garancije
 • Druga vrsta obezbeđenja

Prevremena otplata kredita

Korisnik kredita je obavezan da u slučaju  prevremene otplate kredita podnese pisani Zahtev Banci 3 radna dana pre otplate kredita. Visina jednokratne naknade za prevremenu otplatu se naplaćuje u skladu sa dokumentom „Tarifa naknada“.


Dokumentacija za namensku kontrolu kredita

Klijent je obavezan da dostavi Banci fakturu, profakturu, i ostalu dokumentaciju koju Banka trazi radi namenske kontrole kredita ukoliko je to potrebno na osnovu propisa i/ili poslovne politike Banke.