Header Revolving linija

Tip: 1. Revolving kreditna linija u dinarima  2. Revolving kreditna linija sa valutnom klauzulom
Valuta: 1. Dinari (BELIBOR)    2. Dinari sa valutnom EUR klauzulom
Ciljna grupa: Pravna lica
Uslovi odobrenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Iznos: U zavisnosti od kreditne sposobnosti i potrebe klijenta
Period korišćenja:

 • Do 36 meseci za revolving kreditne linije u dinarima indeksirane BELIBOR-om
 • Do 60 meseci za revolving kreditne linije sa valutnom klauzulom

Praćenje korišćenja kreditne linije: Banka će konstanto vršiti monitoring korišćenja revolving linije kao i poslovanja korisnika linije i zadržava neopozivo i bezuslovno pravo da bez najave otkaže dalje korišćenje Linije i proglasi kredit dospelim.
Kamatna stopa: U skladu sa dokumentom „Kamatne stope“
Ugovorena kamatna stopa za docnju: Ugovorena kamatna stopa za docnju se obračunava u skladu sa dokumentom „Kamatne stope“.
Naknade: U skladu sa dokumentom „Tarifa naknada“

Način otplate kredita u okviru linije:
Isplata i otplata kredita se rade na zahtev klijenta, sa uslovom da ceo iznos ne sme biti veći od ugovorom odobrenog iznosa linije, kao i da rok dospeća ne može biti duži od ugovorom predviđenog, pod uslovom da je maksimalni period otplate kredita u okviru linije 12 meseci.


Obračun kamate:

 • Redovna kamata – obračunava se u skladu sa planom otplate
 • Ugovorena kamata za docnju se obračunava jednom mesečno, poslednjeg dana u mesecu i o roku dospeća i to na dospelu glavnicu, dospele naknade i dospelu kamatu.

Instrumenti obezbeđenja:
U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti:

 • Menice
 • Solidarni dužnici
 • Hipoteka
 • Depozit
 • Zaloga
 • Zaloga na potraživanjima
 • Garancije
 • Druga vrsta obezbeđenja

Dokumentacija za namensku kontrolu kredita:
Klijent je obavezan da dostavi Banci fakturu, profakturu i ostalu dokumentaciju koju Banka traži radi namenske kontrole kredita ukoliko je to potrebno na osnovu propisa i/ili poslovne politike Banke.