Header Kes krediti

 • Iznos od 600.000 do 6.000.000 dinara
 • Instrumenti obezbeđenja:
  • menice klijenta,
  • hipoteka na nepokretnosti tržišne vrednosti duplo veće od iznosa kredita.
 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
 • Kamatna stopa je varijabilna i usklađuje se na svakih 6 meseci u zavisnosti od kretanja 6M Belibora.
 • Rok otplate od 12 do 95 meseci
 • Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta (očekivani iznos):
  • Trošak izveštaja kreditnog biroa - 246 dinara
  • Trošak menica (dve menice)       - 100 dinara
  • Za klijente koji se opredele za prijem zarade preko računa Expobank a.d. Beograd, minimalni trošak vođenja računa iznosi 120 dinara
  • Overa založne izjave -  25.200 dinara
  • Osiguranje nepokretnosti  - godišnje 40 evra
  • Izdavanje lista nepokretnosti - 10 evra
  • Procena vrednosti nepokretnosti - 100 evra
  • Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000 dinara) - 20.000 dinara
  • Brisovna dozvola – 2.520 dinara
Reprezentativni primer
Vrsta kredita Gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Iznos kredita 2.000.000 dinara
Period otplate/broj rata do 95 meseci
Mesečna rata 27.909 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 2.654.972 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) 4,5%+6M Belibor, na dan 16.01.2019. iznosi 7,69%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 16.01.2019.  od 9,19%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou -

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Svi navedeni iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 1.62%
6M BELIBOR1.77%
3M EURIBOR-0.41%
6M EURIBOR-0.358%
6M LIBOR - CHF-0.6712%
važe na dan 24.02.2020.