Header Kes krediti

 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.

Keš paket plus sadrži:

 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu u visini jedne mesečne zarade. Mesečna provizija za održavanje tekućeg računa iznosi samo 120 dinara.
 • Dina debitnu karticu
 • Dina kreditnu karticu sa posebno povlašćenim uslovima i
 • Keš kredit sa rokom otplate do 8 godina i fiksnom kamatom od 12,5% godišnje (EKS od 13,12% na dan 16.01.2019.).
  • Kredit je u dinarima, bez valutne klauzule sa fiksnom kamatnom stopom za ceo period otplate.
  • Troškovi povlačenja izveštaja iz kreditnog biroa iznose 246 dinara.
  • Sredstva obezbeđenja čine dve blanko menice klijenta (troškovi menica 100 dinara).
  • Iznos kredita može biti od 120.000 dinara do 1.450.000 dinara u zbiru sa odobrenim limitom po kreditnoj kartici.
    
Reprezentativni primer za Keš paket plus
Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Iznos kredita 300.000 dinara 600.000 dinara
Period otplate/broj rata 95 meseca 95 meseca
Mesečna rata 4.879 dinara 9.757 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 464.331 dinara 928.662 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 12,5% 12,5%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou, na dan 16.01.2019.)  od 13,74%  od 13,12%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou 120 dinara 120 dinara
Trošak izdavanja kreditne kartice 800 dinara 800 dinara

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 1.62%
6M BELIBOR1.77%
3M EURIBOR-0.41%
6M EURIBOR-0.358%
6M LIBOR - CHF-0.6712%
važe na dan 24.02.2020.