Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020 od 14.12.2020. godine), Expobank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) obaveštava svoje klijente - dužnike (fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva) o mogućnosti podnošenja zahteva za odobravanja olakšica u otplati obaveza prema Banci (u daljem tekstu: olakšica), koje se odnose na zastoj u otplati putem reprograma i refinansiranja kredita i drugih kreditnih proizvoda (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ili kreditne kartice) ukoliko su ispunjeni svi sledeći uslovi (kumilativno):

 1. dužnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema banci, odnosno može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19;
 2. dužnik na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nije bio u statusu neizmirenja obaveza u toj banci, u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke;
 3. na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, ni jedno potraživanje od tog dužnika po osnovu obaveza iz stava 2. ove tačke nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit u toj banci.

U vezi sa uslovom za olakšice pod rednim brojem 1. smatra se da dužnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema banci, odnosno da može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

Fizičko lice Poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo
1. Dužnik je na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28. februara 2021. godine u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu (iznos obaveze od najmanje 1000 dinara) po osnovu bilo koje obaveze prema banci proistekle iz proizvoda na koje se ova odluka primenjuje;

Dužnik je na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28. februara 2021. godine u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda na koje se ova odluka primenjuje;

° Za dužnike poljoprivrednike i preduzetnike – obaveza u materjalno značajnom iznosu je iznos obaveze od najmanje 1000 dinara, a za dužnike koji su pravna lica iznos veći od 1% potraživanja Banke po proizvodu ali ne manji od 10.000 dinara

2.

Dužnik na dan podnošenja zahteva za odobravanje olakšice ima status nezaposlenog lica;

Neophodna dokumentacija: Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica ili Rešenje o prestanku radnog odnosa *

Dužnik u periodu do dana podnošenja zahteva za odobravanje olakšice, ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini

Neophodna dokumentacija: Poslednji raspoloživi periodični finansijski izveštaji za 2020. godinu i uporedivi finansijski izveštaji za isti period u 2019. godini

Za preduzetnike paušalce - promet po računu

Za registrovana poljoprivredna gazdinstva koja imaju finansijske izveštaje uporedni bruto bilans, a za ostala registrovana poljoprivredna gazdinstva dostavlja se uporedni promet po računu*

3.

Dužnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa

Dužnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa.

Neophodna dokumentacija: U slučaju da klijent ne prima zaradu/penziju preko računa u Banci ili je račun otvorio pre manje od 3 meseca, potrebno je dostaviti Potvrdu o primanjima (tromesečni prosek) overenu od strane poslodavca za zaposlena lica ili poslednji penzioni ček za penzionere*.

Došlo je do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19;

Neophodna dokumentacija: Interna odluka o prestanku rada ili Rešenje sanitarne inspekcije ili Izvod APR-a odnosno dokument kojim se navedeno potvrđuje*

4. Stepen kreditne zaduženosti dužnika prelazi 40%, a dužnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu prosečni neto mesečni prihod tog dužnika u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara

Neophodna dokumentacija: U slučaju da klijent ne prima zaradu/penziju preko računa u Banci ili je račun otvorio pre manje od 3 meseca, potrebno je dostaviti Potvrdu o primanjima (tromesečni prosek) overenu od strane poslodavca za zaposlena lica ili poslednji penzioni ček za penzionere*.
Na osnovu obrazloženog zahteva dužnika, Banka je ocenila da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost tog dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze prema banci, a u skladu sa unutrašnjim aktima Banke
5. Na osnovu obrazloženog zahteva dužnika, Banka je ocenila da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost tog dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze prema banci, a u skladu sa unutrašnjim aktima Banke  

4 i 5.* - vidi uslove opisanje niže u tekstu – POSEBNI USLOVI - DRUGE ČINJENICE I OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA POGORŠANJE FINANSIJSKOG POLOŽAJA DUŽNIKA

*Banka zadržava pravo da zahteva dodatnu dokumentaciju za procenu mogućnosti odobrenja zahteva.


Na obaveze dužnika po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice iz ove odluke mogu se primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.

Olakšice se ne primenjuju na naknade za usluge Banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl.


POSEBNI USLOVI - DRUGE ČINJENICE I OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA POGORŠANJE FINANSIJSKOG POLOŽAJA DUŽNIKA

Smatraće se da dužnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno da može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza ukoliko budu potvrđene sledeće činjenice ili okolnosti, čiju ispunjenost Banka utvrđuje na način naveden u tabeli niže:

DRUGE ČINJENICE ILI OKOLNOSTI POTVRDA ISPUNJENOSTI USLOVA
Fizičko lice
1. Bolest dužnika Dokaz o bolovanju
2. Smrt člana porodice Izvod iz matične knjige umrlih
Poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo
1. Veliki broj zaposlenih na bolovanju Dokaz o odsustvu radne snage
2. Otkazivanje dogovorenih poslova usled pandemije i Izgubljeni poslovni ugovori sa postojećim kooperantima Dokaz o obustavljenim ugovorenim poslovima, dokaz / ugovor o prekidu saradnje
3. Obustava uvoza ili izvoza Dokaz o nemogućnosti izvoza ili uvoza
4. Ograničeno vreme rada od strane državnih organa Dokaz o ograničenom radnom vremenu dr
5. Problem u naplati potraživanja Dostaviti analitičke kartice kupaca i/ ili ugovore sa kupcima
6. Kašnjenje u plaćanju obaveza prema dobavljačima Analitičke kartice dobavljača i/ ili ugovori sa dobavljačima
7. Dodatno zaduživanje u poslednjih 6 meseci KB izveštaj
8. Druge okolnosti za koje je Banka procenila da su dovele do pogoršanja finansijskog položaja a klijent je dostavio adekvatno obrazloženje i dokaze koji to potvrđuju. U zavisnosti od konkretnih činjenica i okolnosti

VRSTE OLAKŠICA U OTPLATI OBAVEZA

Olakšicama u otplati su osim kredita, obuhvaćeni i drugi kreditni proizvodi kao što su kreditne kartice i dozvoljeno prekoračenje

Ukoliko ispunjava uslove za odobravanje olakšica, dužnik ima mogućnost izbora između ponuđenih modela olakšica i načina otplate kamate obračunate tokom grejs perioda, što mora biti navedeno u zahtevu dužnika:

 • Reprogram kredita - promena uslova kredita, na način da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema banci po tom kreditu u trajanju od šest meseci, u toku kojeg banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu. Rok otplate tog kredita se produžava na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze dužnika) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica.
  KAMATA – Reprogram kredita može biti ugovoren tako da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje:
  • u toku trajanja tog perioda ili
  • nakon prestanka tog perioda (kamata može da se pripiše dugu), a raspoređuje se ravnomerno na rok otplate, o čemu Banka upoznaje dužnika pre zaključenja ugovora, odnosno početka primene grejs perioda).

Reprogram obaveze dužnika po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja prethodnih zastoja u otplati obaveza (moratorijuma) se primenjuje na način da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda, nastavlja da se ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga

 • Refinansiranje kredita - odobravanje novog kredita dužniku radi izmirenja svih obaveza koje taj dužnik ima prema banci po osnovu postojećeg/postojećih kredita, na način da se dužniku omogući grejs period u trajanju od šest meseci, u toku kojeg banka ne naplaćuje obaveze po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu, a da novi ugovoreni rok otplate kredita bude definisan na način da iznos anuiteta, odnosno mesečne obaveze dužnika po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica.

Refinansiranje obaveza po osnovu drugih kreditnih proizvoda - kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje računa – ovi proizvodi mogu biti obuhvaćeni olakšicama na način da se odobri kredit za refinansiranje obaveza uz grejs period od šest meseci, i ugovorenu mesečnu otplatu, pri čemu se period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na mesečne obaveze koje bi dužnik plaćao po tom proizvodu.

Kreditni proizvodi sa ugovorenim specifičnim načinom izmirenja obaveza (npr. balloon repayment, bullet repayment, revolving) mogu biti obuhvaćeni olakšicama na način da im se odobri grejs period, pri čemu se period otplate produžava najmanje za trajanje grejs perioda.


KAMATA – Refinansiranje obaveza može biti ugovoreno tako da se kamata, obračunata za vreme trajanja grejs perioda, naplaćuje:
 • u toku trajanja tog perioda ili
 • nakon prestanka tog perioda (kamata može da se pripiše dugu, a raspoređuje se ravnomerno na rok otplate, o čemu Banka upoznaje dužnika pre zaključenja ugovora, odnosno početka primene grejs perioda).

Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem olakšica (npr. visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) ne mogu biti nepovoljniji za dužnika u odnosu na prvobitno, odnosno ranije ugovorene uslove. Dužnik olakšice može koristiti za jedan ili više kreditnih proizvoda.


NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Dužnik može podneti Banci zahtev u poslovnim prostorijama banke, elektronskim putem ili poštom, najkasnije 30. aprila 2021. godine i to:

 • elektronskim putem slanjem obaveštenja putem elektronske pošte na e-mail adresu (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. );
 • putem redovne pošte na adresu Expobank a.d. Beograd, ul. Dalmatinska 22, 11000 Beograd;
 • u poslovnim prostorijama Banke.

Banka će u roku od 30 dana od dana prijema zahteva obavestiti dužnika o svojoj odluci po osnovu uredno podnetog zahteva dužnika.

Banka ne naplaćuje naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti iz ovog obaveštenja, kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva klijenta, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje banka (npr. kreditni biro ili katastar nepokretnosti).


REPREZENTATIVNI PRIMERI:
 
 1. Reprogram kredita - promena uslova vraćanja kredita
Reprezentativni primer za reprogram gotovinskih kredita u RSD
Iznos kredit RSD 120.000,00
Rok otplate 36 meseci / kredit u drugoj godini otplate
Iznos mesečne rate RSD 3.724,26 *RSD 3.487,63 **RSD 3.614,54
Nominalna kamatna stopa 7,59 % godišnje - varijabilna (6,50 % +  6M BELIBOR na da 17.12.2020.)
*iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice od šest meseci i produženja roka kredita na sedam meseci.
**iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice i kamate od šest meseci, sa pripisom kamate nakon zastoja i produženja roka kredita na sedam meseci.  
Reprezentativni primer za reprogram stambenih kredita u EUR
Iznos kredit EUR 50.000,00
Rok otplate 180 meseci / kredit u sedmoj godini otplate
Iznos mesečne rate EUR 360,41 *EUR 357,38 *EUR 357,68
Nominalna kamatna stopa 3,68 % godišnje - varijabilna (4,20 % +  6M EURIBOR na dan 17.12.2020.)
*iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice od šest meseci i produženja roka kredita na sedam meseci.
**iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice i kamate od šest meseci, sa pripisom kamate nakon zastoja i produženja roka kredita na devet meseci.
Reprezentativni primer za reprogram kredita u RSD - privredna društva
Iznos kredit RSD 1.000.000,00
Rok otplate 24 meseca / kredit u drugoj godini otplate
Iznos mesečne rate RSD 45.528,96 *RSD 36.575,87 **RSD 38.144,51
Nominalna kamatna stopa 9,00%
*iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice od šest meseci i produženja roka kredita na sedam meseci.
**iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice i kamate od šest meseci, sa pripisom kamate nakon zastoja i produženja roka kredita na sedam meseci.
Reprezentativni primer za reprogram dugoročnih kredita u EUR - privredna društva
Iznos kredit EUR 200.000,00
Rok otplate 60 meseca / kredit u drugoj godini otplate
Iznos mesečne rate EUR 3.719,10 *EUR 3.593,40 **EUR 3.671,63
Nominalna kamatna stopa 4,48 % godišnje - varijabilna (5,00 % +  6M EURIBOR na dan 17.12.2020.)
*iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice od šest meseci i produženja roka kredita na sedam meseci.
**iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice i kamate od šest meseci, sa pripisom kamate nakon zastoja i produženja roka kredita na sedam meseci.
Reprezentativni primer za reprogram dinarskih kredita  sa povraćajem glavnice na kraju roka otplate kredita
Iznos kredit RSD 1.000.000,00
Rok otplate 24 meseca / kredit u drugoj godini otplate
Iznos mesečne kamate RSD 6.851,65 *RSD 6.851,65
Nominalna kamatna stopa 9,00%
*iznos kamate nakon primene zastoja plaćanja glavnice od šest meseci.

 

 1. Refinansiranje kredita - odobravanje novog kredita dužniku
Reprezentativni primer za refinasirajući kredit za zaduženja po osnovu više kreditnih proizvoda
Iznos obaveza za refinansiranje RSD 50.000,00 - minus po tekućem računu , RSD 50.000,00 minus po kreditnoj kartici, RSD 49.839,42 - preostali iznos po gotovinskom  kreditu
Iznos ukupne mesečne obaveze RSD 7.617,63 *RSD 7.167,52 **RSD 7.385,12
Nominalna kamatna stopa 1,50% mesečno - kreditna kartica, 24% godišnje - dozvoljeni minus po tekućem računu; 7,59 % godišnje - varijabilna (6,50 % +  6M BELIBOR na da 17.12.2020.) gotovinski kredit
*kredit za refinansiranje obaveza po 14.5% fiksnom kamatnom stopom na ukupno 30 meseci i iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice od šest meseci.
**kredit za refinansiranje obaveza po 14.5% fiksnom kamatnom stopom na ukupno 31 meseca i iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice od šest meseci i sa pripisom kamate nakon zastoja.
Reprezentativni primer za refinansiranje zaduženja po osnovu dozvoljenog prekoračenje po tekućem računu
Iznos kredita u korišćenju na dan 30.11.2020 RSD 50.000,00
Datum odobrenja dozvoljenog minusa 01.07.2019
Iznos prosečne mesečne kamate na  iznos u korišćenju od RSD 50.000,00 RSD 921,80 * RSD 889,68 ** RSD 915,71
Nominalna kamatna stopa 24,00 % godišnje
*kredit za refinansiranje obaveza po 14.5% fiksnom kamatnom stopom na ukupno 96 meseci i iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice od šest meseci.
**kredit za refinansiranje obaveza po 14.5% fiksnom kamatnom stopom na ukupno 102 meseca i iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice od šest meseci i sa pripisom kamate nakon zastoja.
Reprezentativni primer za refinansiranje zaduženja po kreditnoj kartici
Iznos kredita u korišćenju na 30.11.2020 RSD 50.000,00
Datum odobrenja dozvoljenog limita 01.07.2019
Iznos prosečne mesečne kamate na  iznos u korišćenju od RSD 50.000,00 RSD 3.252,06
kamata plus 5% min. glavnica
* RSD 3.087,16 ** RSD 3.139,14
Nominalna kamatna stopa 1,50% mesečno
*kredit za refinansiranje obaveza po 14.5% fiksnom kamatnom stopom na ukupno 24 meseci i iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice od šest meseci.
**kredit za refinansiranje obaveza po 14.5% fiksnom kamatnom stopom na ukupno 25 meseca i iznos rate nakon primene zastoja plaćanja glavnice od šest meseci i sa pripisom kamate nakon zastoja.

OSTALE INFORMACIJE

U slučaju da su Vam potrebne dodatne informacije, na raspolaganju smo na brojeve telefona i e-mail adrese objavljene na internet prezentaciji Banke i u ovom obaveštenju. 

U međuvremenu, obezbedićemo neometano funkcionisanje platnog prometa, plaćanje i priliv novca.


ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE OLAKŠICA U OTPLATI – Fizička lica

ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE OLAKŠICA U OTPLATI – Pravna lica i preduzetnici


Srdačno,

Vaša Expobank a.d. Beograd