Poštovani,

Koristimo priliku da Vas obavestimo da je Narodna banka Srbije donela Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (u daljem tekstu Uputstvo), a koje je objavljeno u "Službenom glasniku RS", br. 98/2020 od 10. jula 2020. godine. Uputstvom je između ostalog izvršena izmena tačke 50. u smislu da su dopunjeni obavezni podaci koje treba da sadrže nalozi platnog prometa sa inostranstvom za poslove izvoza/uvoza robe (važi samo za šifru osnova 112 - Roba), i to:

  • Obrazac Nalog za naplatu sadrži novu rubriku 12А, u kojoj se navodi broj profakture/fakture, godina profakture/fakture i iznos profakture/fakture koji se naplaćuje. Broj profakture/fakture koja se navodi u rasporedu priliva a treba da odgovara broju koji je naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi (rubrika 44). To znači da ste prilikom dostavljanja rasporeda priliva u obavezi da, za osnov naplate 112, popunite polja za broj, godinu i iznos profakture/fakture. Zbir naplaćenih iznosa navedenih po pojedinačnim fakturama/profakturama u rubrici 12а naloga za naplatu, treba da bude jednak zbirnom iznosu navedenom u rubrici 12, za šifru osnova 112. Propisano je da broj profakture/fakture može da ima maksimalno 30 karaktera. Podatke za ostale šifre osnova unosite na dosadašnji način.
  • Obrazac Nalog za plaćanje sadrži novu rubriku , u kojoj se navodi broj profakture/fakture, godina profakture/fakture i iznos profakture/fakture koja se plaća. Broj profakture/fakture koja se navodi u nalogu za plaćanje treba da odgovara broju koji je naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi (rubrika 44). To znači da ste prilikom dostavljanja naloga za plaćanje u obavezi da, za osnov naplate 112, popunite polja za broj, godinu i iznos profakture/fakture. Zbir plaćenih iznosa navedenih po pojedinačnim fakturama/profakturama u rubrici 7а naloga za plaćanje treba da bude jednak zbirnom iznosu navedenom u rubrici 7, za šifru osnova 112. Propisano je da broj profakture/fakture može da ima maksimalno 30 karaktera. Podatke za ostale šifre osnova unosite na dosadašnji način. Na linku možete preuzeti blanko obrazac Naloga za plaćanje.

Dodatno napominjemo da se broj i godina kontrolnika ukidaju u nalogu.

S tim u vezi napominjemo da u jednom rasporedu priliva / nalogu za plaćanje možete unositi i više faktura za šifru osnova, unosom pojedinačnog reda za svaku pojedinačnu fakturu, a takođe možete istim rasporedom priliva /nalogom za plaćanje obuhvatiti i naplatu/plaćanje po fakturama koja nisu po šifri osnova 112. Ističemo da za druge šifre osnova nije potrebno unositi brojeve faktura u gore pomenute rubrike.

Pored navedenog, rasporedi priliva / nalozi za plaćanje sa šifrom osnova 112 i posebnom oznakom 1 – Avans moraju biti ispostavljeni kao poseban raspored priliva / naloga za plaćanje.

Dakle, za šifru osnova 112, broj i godina (pro)fakture su obavezna polja. Ukoliko nemate podatke, unesite vrednost ‘112a’ za broj fakture i tekuću godinu.

Dostava podataka za osnov 112 se odnosi i na naplatu / plaćanje ka Kosovu i Metohiji.

Napominjemo da ste saglasno Uputstvu odgovorni za tačnost podataka, a ujedno bismo želeli da ukažemo da se svi statistički podaci iz vaših naloga dostavljaju Narodnoj banci Srbije, koja će sprovoditi logičku kontrolu unetih specifikacija i koja je ovlašćena za sprovođenje kontrole spoljnotrgovinskog poslovanja. Stoga, posebno naglašavamo da je važno da podaci o fakturama, odnosno profakturama za uvoz ili izvoz robe budu ispravno navedeni, jer time dodatno potvrđujete da svoje poslovanje obavljate u skladu sa propisima iz oblasti deviznog poslovanja, čiju kontrolu sprovodi Narodna banka Srbije. Ispravnim unosom podataka o fakturama ili profakturama se u značajnoj meri oslobađate obaveze dokazivanja kontrolnim organima da je roba koja je plaćena unapred i uvezena, odnosno da je izvezena roba naplaćena, i obrnuto.

Izmenjene odredbe Uputstva koje navodimo u ovom dopisu stupaju na snagu 1. aprila 2021. godine. Za sve naloge koji će se izvršavati od tog datuma, u obavezi ste da dostavite propisane podatke za osnov 112.

Za sva dodatna pitanja u vezi:

  • Načina popunjavanja rasporeda priliva za šifru osnova 112 možete se obratiti na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  • Načina popunjavanja naloga za plaćanje za šifru osnova 112 možete se obratiti na e-mail adresu deviznаOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

S poštovanjem,
EKSPOBANK A.D. BEOGRAD
u Beogradu, 29.03.2021.