Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema ("Sl. glasnik RS", “, br. 103/2020 od 27.07.2020.), Expobank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) upućuje ponudu svojim klijentima - dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) o zastoju u otplati obaveza prema Banci (u daljem tekstu: Ponuda), koja se odnosi na zastoj u otplati:

 • kredita i kreditnih proizvoda (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ili kreditne kartice) odobrenih klijentu pre 28. jula 2020 godine, kao i na
 • obaveze po osnovu drugih proizvoda banke (npr. obaveze po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima i/ili kreditnim proizvodima ili po osnovu bankarskih garancija) odobrenih klijentu pre 28. jula 2020 godine.

Moratorijum iz ove Ponude ne primenjuje se na naknade za usluge Banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl.

Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema ("Sl. glasnik RS", “, br. 103/2020 od 27.07.2020.), Expobank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) upućuje ponudu svojim klijentima - dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) o zastoju u otplati obaveza prema Banci (u daljem tekstu: Ponuda), koja se odnosi na zastoj u otplati:

 • kredita i kreditnih proizvoda (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ili kreditne kartice) odobrenih klijentu pre 28. jula 2020 godine, kao i na
 • obaveze po osnovu drugih proizvoda banke (npr. obaveze po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima i/ili kreditnim proizvodima ili po osnovu bankarskih garancija) odobrenih klijentu pre 28. jula 2020 godine.

Moratorijum iz ove Ponude ne primenjuje se na naknade za usluge Banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl.


1. POČETAK PRIMENE I PERIOD TRAJANJA MORATORIJUMA

Ukoliko klijent u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja o ponudi na internet prezentaciji Banke ne odbije ovu Ponudu, smatraće se da je Ponudu prihvatio, a moratorijum se primenjuje na gore navedene obaveze tog klijenta koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, a ukoliko klijent nije izmirio navedene obaveze koje su dospele u julu 2020. godine primenjuje se i na njegove neizmirene obaveze dospele u julu 2020. godine.

Klijent može da odbije ponudu po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu/drugom proizvodu, i to:

 • elektronskim putem popunjavanjem obrasca na internet prezentaciji Banke (Obrazac o odbijanju ponude);
 • elektronskim putem slanjem obaveštenja putem elektronske pošte na email adresu koja je u te svrhe objavljena na internet prezentaciji Banke Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • elektronskim putem slanjem obaveštenja putem elektronske pošte na email adresu koja je u te svrhe objavljena na internet prezentaciji Banke
 • putem redovne pošte na adresu Expobank a.d. Beograd, ul. Dalmatinska 22, 11000 Beograd;
 • putem telefona pozivom na broj koji je u te svrhe objavljen na internet prezentaciji Banke (011/3814-136 od 08 do 16 sati svakog radnog dana zaključno sa 10.08.2020 godine);
 • u poslovnim prostorijama Banke popunjavanjem obrasca.

Banka će omogućiti klijentu odustanak od primene moratorijuma po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu/drugom proizvodu tokom njegovog trajanja, ako to klijent zatraži od Banke na neki od opisanih načina za odbijanje Ponude, kao i ako u celini izvrši uplatu dospele a neizmirene obaveze koja je obuhvaćena moratorijumom, što će se smatrati odbijanjem Ponude odnosno moratorijuma.


2. OBRAČUN KAMATE ZA VREME TRAJANJA MORATORIJUMA

Tokom trajanja moratorijuma Banka ne obračunava zateznu kamatu na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma.
Tokom trajanja moratorijuma Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu.

Redovnu (ugovorenu) kamatu Banka obračunava na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma) a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre 28.07.2020. godine, osim ukoliko je drugačije propisano.

Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos.


3. NAČIN OTPLATE OBAVEZA PO PRESTANKU MORATORIJUMA

Po prestanku moratorijuma, redovna kamata obračunata na način iz prethodne tačke Ponude ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda.

Kamata se ne pripisuje se glavnici duga, a period otplate se produžava za period trajanja moratorijuma.

Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda Banke i ne pripisuje se glavnici duga.

Banka će sačiniti novi plan otplate produžen za period trajanja moratorijuma.

Banka će svim klijentima koji budu koristili moratorijum, ako je to primenljivo s obzirom na vrstu konkretnog proizvoda, dostaviti novi plan otplate putem elektronske ili redovne pošte, bez dodatnih troškova za dužnika. Banka će za kredit obavezno sačiniti i dostaviti novi plan otplate.


4. REPREZENTATIVNI PRIMERI

Iznosi obaveza po osnovu konkretnog kredita/kreditnog proizvoda/drugog proizvoda – pre i nakon prestanka moratorijuma do kraja perioda otplate

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit
Iznos kredita RSD 120.000,00
Rok otplate 36 meseci / kredit u drugoj godini otplate
Iznos mesečne rate RSD 3.628,66 *RSD 3.660,05
Nominalna kamatna stopa 5,73 % godišnje - varijabilna (4,50 % + 6M BELIBOR na da 28.07.2020.)
*iznos rate nakon primene zastoja od dva meseca i produženja roka kredita na dva meseca
Reprezentativni primer za stambeni kredit u EUR-ima
Iznos kredita EUR 50.000,00
Rok otplate 180 meseci / kredit u sedmoj godini otplate
Iznos mesečne rate EUR 363,86 *EUR 365,78
Nominalna kamatna stopa 3,825 % godišnje - varijabilna (4,20 % + 6M EURIBOR na dan 28.07.2020.)
*iznos rate nakon primene zastoja od dva meseca i produženja roka kredita na dva meseca
Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu
Iznos minusa u korišćenju na 30.06.2020 RSD 50.000,00
Datum odobrenje dozvoljenog minusa 1.7.2019
Rok otplate do 01.07.2021/ do 01.09.2021*
Iznos prosečne mesečne kamate na iznos u korišćenju od RSD 50.000,00 RSD 903,12 *RSD 1.152,84
Nominalna kamatna stopa 24,00 % godišnje
*iznos rate nakon primene zastoja od dva meseca i produženja roka kredita na dva meseca
Reprezentativni primer za Kreditnu karticu
Iznos kredita u korišćenju na 30.06.2020 RSD 50.000,00
Datum odobrenje kreditne kartice 1.7.2019
Rok otplate do 01.07.2021/ do 01.09.2021*
Iznos prosečne mesečne obaveze na iznos u korišćenju od RSD 50.000,00 do kraja roka otplate RSD 2.489,83 *RSD 2.684,34
Nominalna kamatna stopa 1,50% mesečno
*iznos rate nakon primene zastoja od dva meseca i produženja roka kredita na dva meseca
Reprezentativni primer za dinarski kredit - privredna društva
Iznos kredita RSD 1.000.000,00
Rok otplate 24 meseca / kredit u drugoj godini otplate
Iznos mesečne rate RSD 45.528,96 *RSD 46.280,23
Nominalna kamatna stopa 9,00%
*iznos rate nakon primene zastoja od dva meseca i produženja roka kredita na dva meseca
Reprezentativni primer za dugoročni kredit u EUR-ima - privredna društva
Iznos kredita EUR 200.000,00
Rok otplate 64 meseca / kredit u drugoj godini otplate
Iznos mesečne rate EUR 3.523,72 *EUR 3.548,71
Nominalna kamatna stopa 4,625 % godišnje - varijabilna (5,00 % + 6M EURIBOR na dan 28.07.2020.)
*iznos rate nakon primene zastoja od dva meseca i produženja roka kredita na dva meseca
Reprezentativni primer za izdatu garanciju - privredna društva
Iznos izdate garancije EUR 50.000,00
Rok važenja garancije 12 meseci
Iznos tromesečne provizije od 0,5% po kvartalu EUR 250,00 *EUR 375,00
*iznos provizije nakon primene zastoja - drugi kvartal dospeva u toku Moratorijuma i iznos iz Moratorijuma se deli i dodaje proviziji u sledeća dva kvartala

5. ALTERNATIVNI NAČINI OTPLATE OBAVEZA PO PRESTANKU MORATORIJUMA

Nakon dostavljanja plana otplate sačinjenog na način opisan u tački 3. ove Ponude, klijent može, u roku od sedam dana po dostavljanju tog plana, od Banke zahtevati da umesto na opisan način otplate iz tačke 3. ove Ponude, a po prestanku moratorijuma:

 1. izmiri sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma – glavnicu i redovnu kamatu);
 2. izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

Banka će prilikom dostavljanja plana otplate iz tačke 3. ove Ponude, klijentu predočiti ove alternativne načine otplate uz napomenu roka od sedam dana po dostavljanju tog plana u kome klijent može zahtevati neki od opisanih alternativnih načina otplate.


6. ROK AUTOMATSKOG PRODUŽENJA VAŽENJA DOZVOLJENOG PREKORAČENJA PO RAČUNU, ODNOSNO KREDITNE KARTICE

Važenje dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice produžava se za period trajanja moratorijuma u slučaju da rok važenja ovih usluga ističe tokom trajanja moratorijuma.


7. OSTALE INFORMACIJE

Ponuda se smatra dostavljenom klijentu danom objavljivanja na internet prezentaciji Banke.

U slučaju da su vam potrebne dodatne informacije, na raspolaganju smo na gore navedene brojeve telefona i email adrese.

U međuvremenu, obezbedićemo neometano funkcionisanje platnog prometa, plaćanje i priliv novca.


Vaša Expobank a.d. Beograd

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank