Header Ljudski resursi

Izbor pravih kandidata, koji svojim znanjem i iskustvom najviše odgovaraju potrebama poslova za koje se angažuju, je naša moralna obaveza i to ne samo prema našim kolegama i klijentima, već i prema akcionarima i svim drugim uključenim stranama.

Proces regrutacije, bilo da je interni ili eksterni, je transparentan i struktuiran tako da omogućava izbor najboljeg kandidata za svako radno mesto.

Svi kandidati mogu računati na našu diskreciju i uvažavanje, bez obzira na pol, starost, religiju i nacionalnost.

Proces selekcije se sastoji iz niza intervjua koji uključuju pisanu i/ili usmenu proveru relevantnog stručnog znanja.