Garancija je instrument obezbeđenja, kojim Banka izdavalac preuzima na sebe, po nalogu svog klijenta, neopozivu obavezu da će platiti na poziv utvrđeni iznos korisniku garancije kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane svog klijenta za čiji račun banka nastupa.

Garancije se mogu izdavati za različite namene, a u ponudi Expobanke nalaze se:

  •  carinske garancije
  •  garancije za povraćaj avansa
  •  garancije za učešće na licitaciji
  •  garancije za dobro izvršenje posla
  •  garancije za uredno plaćanje
  •  garancije za držanje garantnog depozita
  •  garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku i sl.

Provizije, koje Banka naplaćuje za izdavanje, kao i obradu zahteva za garancije, zavise od iznosa tražene garancije, ponuđenih sredstava obezbeđenja, kao i obima i vrste saradnje koju klijent ima ili uspostavlja sa Bankom.

Za sve dodatne informacije obratite se najbližoj filijali Expobank a.d. Beograd ili nas kontaktirajte na 

INFOTEL 011 330 6 300
                  0800 330 300 (besplatni poziv sa mreže fiksne telefonije)