Kredit je namenjen finansiranju sirovina, materijala, gotovih proizvoda, robe, kao i plaćanje dospelih obaveza, refinansiranju postojećih kredita i slično. Na ovaj način ostvaruje se kontinuirani rast poslovanja, ojačava pozicija u pregovorima sa dobavljačima, i širi ponuda i kvalitet roba i usluga namenjenih Vašim kupcima.

Zavisno od potreba i dinamike Vašeg poslovanja, kreditni posao se može zaključiti na sledeće načine:

  • Kredit sa otplatom u ratama, sa rokom otplate do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja grejs perioda.
  • Revolving kreditna linija, kod koje se mesečno plaća samo kamata na iskorišćeni iznos sredstava, a otplata i ponovno zaduživanje u okviru ugovorenog perioda se vrši u skladu sa Vašim mogućnostima i potrebama. Za ovu namenu definisani su maksimalni rokovi otplate od 60 meseci.