Za plaćanje prema inostranstvu klijent (rezident – domaće pravno lice) je obavezan da banci dostavi:

  • potpisan i pečatom overen nalog za plaćanje (u skladu sa Ugovorom između banke i Klijenta o upotrebi pečata) koji je popunjen u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (Sl. Glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/82008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015 i 82/2017);  
  • dokumentaciju kojom se dokazuje osnov plaćanja (ugovor; profaktura; JCI; od strane NBS overene obrasce o kreditnom poslu sa inostranstvom i dr).

Nerezidenti zahtev za plaćanje podnose na overenom (u skladu sa Ugovorom između banke i Klijenta o upotrebi pečata) i potpisanom memorandumu, uz prateću dokumentaciju.

Nalozi za plaćanje sa obezbeđenim pokrićem za plaćanje, provizijom u skladu sa Tarifnom politikom Banke i odgovarajućom dokumentacijom, primljeni u Banku do 14 časova izvršavaju se istog radnog dana. Nalozi primljeni posle navedenog roka izvršavaju se sledećeg radnog dana.

Nalozi za plaćanje mogu se dostaviti banci:

  • Lično
  • Elektronski
  • Poštom

Ukoliko se Nalog za plaćanje podnosi elektronski, klijent je dužan da prateću dokumentaciju dostavi Banci u što kraćem roku.


Nalog za plaćanje - pdf
Nalog za plaćanje - excel

Plaćanje ka zemlji članici EU

Lista kontokorentnih banaka