Tip: Akreditiv, prema UCP* 600, rev. 2007

*Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive

Valuta: EUR, USD
Ciljna grupa: Pravna lica
Uslovi odobrenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Iznos: U zavisnosti od kreditne sposobnosti i potrebe klijenta
Naknade: U skladu sa dokumentom „Tarifa naknada“
Ugovorena kamatna stopa za docnju: Ugovorena kamatna stopa za docnju se obračunava u skladu sa dokumentom „Kamatne stope“.
Obračun naknada: U skladu sa ugovorom

Instrumenti obezbeđenja
U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti:

  • Menice
  • Solidarni dužnici
  • Hipoteka
  • Depozit
  • Zaloga
  • Zaloga na potraživanjima
  • Garancije
  • Druga vrsta obezbeđenja