Garancija je instrument obezbeđenja kojim banka izdavalac, na zahtev klijenta, preuzima neopozivu obavezu da na zahtev plati garantovani iznos korisniku garancije, kao nadoknadu za neplaćanje ili nečinidbu od strane nalogodavca, a za koga će banka da plati obavezu.

Postoje različiti tipovi garancija, kao što su:

  • Carinska garancija
  • Garancija za povraćaj avansa
  • Licitaciona ili tenderska garancija
  • Garancija za dobro izvršenje posla
  • Garancija za obezbeđenje plaćanja
  • Garancija za otplatu kredita itd.

Prednosti za korisnika

U svim svojim oblicima, garancija obezbeđuje sigurnost korisniku da će od banke dobiti nadoknadu za svako neplaćanje ili nečinidbu od strane njegovog ugovornog partnera.


Prednosti za nalogodavca

Koristeći ime svoje banke, nalogodavac obezbeđuje bolju poziciju i bolje pregovaračke uslove, a takođe je i zaštićen od nemarnosti korisnika.