Tip:  U stranoj valuti
Namena kredita:  Finansiranje dugoročnih potreba pravnih lica
Valuta: EUR
Ciljna Grupa:  Pravna lica
Uslovi odobrenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Iznos: U zavisnosti od kreditne sposobnosti i potrebe klijenta
Period otplate:  Duže od 1 godine
Kamatna stopa: U skladu sa dokumentom „Kamatne stope“
Ugovorena kamatna stopa za docnju:  Ugovorena kamatna stopa za docnju se obračunava u skladu sa dokumentom "Kamatne stope"

Naknade:  U skladu sa dokumentom „Tarifa naknada“
Način otplate: 

 • Mesečni, kvartalni ili polugodišnji anuiteti, sa ili bez grejs perioda za glavnicu kredita.
 • Otplata glavnice kredita u jednakim mesečnim, kvartalnim, i polugodišnjim ratama sa pripadajućom kamatom, sa ili bez grejs perioda za glavnicu kredita.
 • Otplata u celosti na kraju perioda. 

Obračun kamata na kredit:

 •  Redovna kamata  obračunava se i naplaćuje u skladu sa planom otplate kredita.
 • Ugovorena kamata za docnju se obračunava jednom mesečno, poslednjeg dana u mesecu, i o roku dospeća i to na dospelu glavnicu, dospele naknade i dospelu kamatu.

Instrumenti obezbeđenja U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti:

 • Menice
 • Solidarni dužnici
 • Hipoteka
 • Depozit
 • Zaloga
 • Zaloga na potraživanjima
 • Garancije
 • Druga vrsta obezbeđenja


Dokumentacija za namensku kontrolu kredita   

Klijent je obavezan da dostavi Banci fakturu, profakturu i ostalu dokumentaciju koju Banka traži radi namenske kontrole kredita ukoliko je to potrebno na osnovu propisa i/ili poslovne politike Banke.