• Plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu do visine raspoloživih sredstava na Vašem računu.
  • Plaćanje roba i usluga u zemlji bez provizije.
  • Za transakciju u inostranstvu postoji provizija za konverziju.
  • Neograničen broj dodatnih kartica za fizička lica.
  • Pristup sredstvima 24/7.
  • Lakoća plaćanja u odnosu na gotovinu.
  • Mogućnost praćenja potrošnje (gde, kada i koliko trošite).
  • Prilikom plaćanja u inostranstvu ne morate da menjate novac u menjačnicama za domicilnu valutu već će banka prilikom svake transakcije automatski konvertovati iznos u dinare i zadužiti Vas račun.