Tip: Revolving kreditna linija

 • u dinarima
 • sa valutnom klauzulom

Valuta: 1. Dinari (BELIBOR)   2. Dinari sa valutnom EUR klauzulom
Ciljna grupa: Pravna lica
Uslovi odobrenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Iznos: U zavisnosti od kreditne sposobnosti i potrebe klijenta

Period korišćenja:

 • Do 60 meseci


Kamatna stopa: U skladu sa dokumentom "Kamatne stope"
Ugovorena kamatna stopa za docnju: Ugovorena kamatna stopa za docnju se obračunava u skladu sa dokumentom "Kamatne stope".
Naknade: U skladu sa dokumentom "Tarifa naknada"
Način otplate kredita u okviru linije: Isplata i otplata kredita se rade na zahtev klijenta, sa uslovom da ceo iznos ne sme biti veći od ugovorom odobrenog iznosa linije, kao i da rok dospeća ne može biti duži od ugovorom predviđenog.

Obračun kamate:

 • Redovna kamata – obračunava se u skladu sa planom otplate
 • Ugovorena kamata za docnju se obračunava jednom mesečno, poslednjeg dana u mesecu i o roku dospeća i to na dospelu glavnicu, dospele  naknade i dospelu kamatu.

Instrumenti obezbeđenja

U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti:

 • Menice
 • Solidarni dužnici
 • Hipoteka
 • Depozit
 • Zaloga
 • Zaloga na potraživanjima
 • Garancije
 • Druga vrsta obezbeđenja

Dokumentacija za namensku kontrolu kredita
Klijent je obavezan da dostavi Banci fakturu, profakturu i ostalu dokumentaciju koju Banka traži radi namenske kontrole kredita ukoliko je to potrebno na osnovu propisa i/ili poslovne politike Banke.