Header Revolving linija

Tip: Domaće i inostrane garancije
Valuta: RSD, EUR, CHF, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom
Ciljna grupa: Pravna lica
Uslovi odobrenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Iznos: U zavisnosti od kreditne sposobnosti i potrebe klijenta
Naknade: U skladu sa dokumentom „Tarifa naknada“
Ugovorena kamatna stopa za docnju: Ugovorena kamatna stopa za docnju se obračunava u skladu sa 
dokumentom „Kamatne stope“.
Obračun naknada: Naknade se obračunavaju i naplaćuju:

  • unapred, jednokratno
  • kvartalno, unapred i to zadnjeg dana tekućeg kvartala za naredni kvartal

Instrumenti obezbeđenja
U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti:

  • Menice
  • Solidarni dužnici
  • Hipoteka
  • Depozit
  • Zaloga
  • Zaloga na potraživanjima
  • Garancije
  • Druga vrsta obezbeđenja