Header Revolving linija

Tip: Sa valutnom klauzulom, u stranoj valuti, u dinarima

Valuta: RSD, EUR, USD, u stranoj valuti ili sa valutnom klauzulom
Ciljna grupa: Pravna lica
Uslovi odobrenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Period korišćenja: Do 36 meseci
Iznos: U zavisnosti od kreditne sposobnosti i potrebe klijenta
Kamatna stopa: U skladu sa dokumentom „Kamatne stope“
Ugovorena kamatna stopa za docnju: Ugovorena kamatna stopa za docnju se obračunava u skladu sa dokumentom „Kamatne stope“.
Način otplate kredita u okviru linije: Tokom trajanja linije, isplata i otplata kredita se rade na zahtev klijenta, sa uslovom da iznos u korišćenju ne može biti veći od odobrenog iznosa linije. Pojedinačni krediti u okviru linije ne mogu biti u korišćenju duže od 12 meseci.
Naknade: U skladu sa dokumentom „Tarifa naknada“
Obračun naknada: Naknada se obračunava i naplaćuje:

  • unapred, jednokratno
  • kvartalno, unapred i to zadnjeg dana tekućeg kvartala za naredni kvartal

Obračun kamate: U zavisnosti od vrste plasmana, a u skladu sa ugovorom

Instrumenti obezbeđenja
U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti:

  • Menice
  • Solidarni dužnici
  • Hipoteka
  • Depozit
  • Zaloga
  • Zaloga na potraživanjima
  • Garancije
  • Druga vrsta obezbeđenja

 

Dokumentacija za namensku kontrolu kredita:
Klijent je obavezan da dostavi Banci fakturu, profakturu i ostalu dokumentaciju koju Banka trazi radi namenske kontrole kredita ukoliko je to potrebno na osnovu propisa i/ili poslovne politike Banke.