Adriatic Banka a.d. Beograd otvara dinarske i devizne račune pravnim licima, rezidentima i nerezidentima.

Reprezentativne usluge za pravna lica i preduzetnike

Informacije o usluzi promene platnog računa

Ukoliko želite da otvorite račun u našoj Banci, ljubazno Vas molimo da prikupite i dostavite sledeću dokumentaciju, navedenu u ovom delu sajta Adriatic Banke ad Beograd.

 

Za sledeća dokumenta, datum izdavanja, ne sme biti stariji od tri meseca, i zahtevani su u orginalu ili overenoj fotokopiji:

 • Izvod iz Agencije za privredne registre (APR), ili Odluka nadležnog organa, ili kopija Zakona (za klijente koji su osnovani po Zakonu)
 • OP obrazac
 • Odgovarajaća dokumentacija koja pokazuje vlasničku strukturu:
  za društva sa ograničenom odgovornošću – Izvod iz APR-a ili drugog relevantnog nadležnog organa (za firme koje nisu regstrovane u APR-u ili firme nerezidente)
  za akcionarska društva – Izvod iz APR-a ili drugog nadležnog organa i Izvod iz Centralnog registra (CRHOVa)
 • Identifikaciona dokumenta za vlasnike:
  ako su vlasnici pravna lica – za svakog od njih, potrebna je relevantna statusna i vlasnička dokumentacija
  ako su vlasnici fizička lica – za krajnje vlasnike, čije je učešće u kapitalu 25% i više, potrebna su nam identifikaciona dokumenta

Klijenti su obavezni da dostave Banci fotokopije sledećih dokumenata:

 • Potvrda o poreskom broju (PIB)
 • Izvod iz statistike

Navedena dokumenta su obavezna za klijente koji nisu registrovani u APR-u.

Takođe, potrebno je za sledeća lica dostaviti fotokopije lične isprave odnosno overene fotokopije:

 • Ovlašćena lica sa Kartona deponovanih potpisa
 • Zakonski zastupnici pravih lica
 • Ovlašćena lica iz ovlašćenja
 • Krajnji vlasnici kapitala (fizička lica) – za većinske vlaniske kapitala (25% i više)

Za svaki dokument, koji je na stranom jeziku, klijent mora dostaviti prevod, potpisan od ovlašćenog prevodioca, u originalu ili overenoj fotokopiji.

Klijenti nerezidenti mogu otvoriti u Adriatic Banci a.d. Beograd, sledeće račune: za privredna društva, predstavništva, ambasade i konzulate, humanitarne organizacije i drugo.

Datum izdvanja dokumenata ne sme biti stariji od tri meseca, i moraju biti u originalu ili overenoj fotokopiji, sa originalnom overom notara. Za svaki dokument, prezentovan na stranom jeziku, klijent mora dostaviti prevod, potpisan od strane ovlašćenog prevodioca, u originalu ili overenoj fotokopiji.

Sva dokumenta moraju imati apostil, osim za dokumenta iz sledećih država:
Alžir, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Irak, Italija, Kipar, Grčka, Mađarska, Mongolija, Rumunija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Francuska, Hrvatska, Češka Republika, Slovačka, Makedonija i Slovenija.

Za privredna društva, Banci moraju biti dostavljena sledeća dokumenta:

 • Potvrda o registraciji matične kuće kod nadležnog organa u matičnoj zemlji
 • Ovlašćenje – za osobe koje su ovlašćene da otvore račun, ali nisu registrovani kao ovlašćeni potpisnici u Registru u matičnoj zemlji
 • Poreski identifikacioni broj u Srbiji
 • Potvrda ovlašćenog Registra ili drugi dokument, koji pokazuje vlasničku strukturu
 • Identifikaciona dokumenta za vlasnike kompanije, tj. u slučaju da su vlasnici kompanije pravna lica, neophodno je identifikovati svako pravno lice i njegovu vlasničku strukturu, do fizičkih lica kao krajnjih vlasnika kompanije. Za svaku osobu koja poseduje 25% i više kapitala, potrebna je overena fotokopija identifikacionog dokumenta
 • Lične karte / pasoši za osobe koje raspolažu računom i osobe koje upravljaju kompanijom – ovlašćene osobe sa KDPa

Za Predstavništva, klijenti nerezidenti moraju dostaviti Banci statusnu i vlasničku dokumentaciju za matičnu kuću u matičnoj zemlji, i sledeća dokumenta za Predstavništvo u Srbiji:

 • Izvod iz Agenicje za privredne registre (APR)
 • OP obrazac
 • Poreski identifikacioni broj u Srbiji (PIB)
 • Odluka o otvaranju računa Predstavništva
 • Identifikaciona dokumenta za ovlašćena lica sa KDPa

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.