Adriatic Banka a.d. Beograd otvara dinarske i devizne račune pravnim licima, rezidentima i nerezidentima.

Reprezentativne usluge za pravna lica i preduzetnike

Adriatic Bank AD Beograd omogućava promenu platnog računa u istoj valuti, domaćoj ili stranoj, u skladu sa Zakonom o platnim uslugama.

Ukoliko imate otvoren platni račun u drugoj banci, a želite da isti otvorite u našoj banci, promenu platnog računa možete obaviti jednostavno, potpisivanjem Ovlašćenja za promenu platnog računa. Na osnovu potpisanog dokumenta banka obavlja komunikaciju sa prethodnom bankom umesto vas.

Usluga promene platnog računa je besplatna.

Detaljne informacije u vezi sa promenom platnog računa se nalaze u dokumentu Informacije o usluzi promene platnog računa.

Ukoliko želite da otvorite račun u našoj Banci, ljubazno Vas molimo da prikupite i dostavite sledeću dokumentaciju, navedenu u ovom delu sajta Adriatic Banke ad Beograd.

 

Za sledeća dokumenta, datum izdavanja, ne sme biti stariji od tri meseca, i zahtevani su u orginalu ili overenoj fotokopiji:

 • Izvod iz Agencije za privredne registre (APR), ili Odluka nadležnog organa, ili kopija Zakona (za klijente koji su osnovani po Zakonu)
 • OP obrazac
 • Odgovarajaća dokumentacija koja pokazuje vlasničku strukturu:
  za društva sa ograničenom odgovornošću – Izvod iz APR-a ili drugog relevantnog nadležnog organa (za firme koje nisu regstrovane u APR-u ili firme nerezidente)
  za akcionarska društva – Izvod iz APR-a ili drugog nadležnog organa i Izvod iz Centralnog registra (CRHOVa)
 • Identifikaciona dokumenta za vlasnike:
  ako su vlasnici pravna lica – za svakog od njih, potrebna je relevantna statusna i vlasnička dokumentacija
  ako su vlasnici fizička lica – za krajnje vlasnike, čije je učešće u kapitalu 25% i više, potrebna su nam identifikaciona dokumenta

Klijenti su obavezni da dostave Banci fotokopije sledećih dokumenata:

 • Potvrda o poreskom broju (PIB)
 • Izvod iz statistike

Navedena dokumenta su obavezna za klijente koji nisu registrovani u APR-u.

Takođe, potrebno je za sledeća lica dostaviti fotokopije lične isprave odnosno overene fotokopije:

 • Ovlašćena lica sa Kartona deponovanih potpisa
 • Zakonski zastupnici pravih lica
 • Ovlašćena lica iz ovlašćenja
 • Krajnji vlasnici kapitala (fizička lica) – za većinske vlaniske kapitala (25% i više)

Za svaki dokument, koji je na stranom jeziku, klijent mora dostaviti prevod, potpisan od ovlašćenog prevodioca, u originalu ili overenoj fotokopiji.

Klijenti nerezidenti mogu otvoriti u Adriatic Banci a.d. Beograd, sledeće račune: za privredna društva, predstavništva, ambasade i konzulate, humanitarne organizacije i drugo.

Datum izdvanja dokumenata ne sme biti stariji od tri meseca, i moraju biti u originalu ili overenoj fotokopiji, sa originalnom overom notara. Za svaki dokument, prezentovan na stranom jeziku, klijent mora dostaviti prevod, potpisan od strane ovlašćenog prevodioca, u originalu ili overenoj fotokopiji.

Sva dokumenta moraju imati apostil, osim za dokumenta iz sledećih država:
Alžir, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Irak, Italija, Kipar, Grčka, Mađarska, Mongolija, Rumunija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Francuska, Hrvatska, Češka Republika, Slovačka, Makedonija i Slovenija.

Za privredna društva, Banci moraju biti dostavljena sledeća dokumenta:

 • Potvrda o registraciji matične kuće kod nadležnog organa u matičnoj zemlji
 • Ovlašćenje – za osobe koje su ovlašćene da otvore račun, ali nisu registrovani kao ovlašćeni potpisnici u Registru u matičnoj zemlji
 • Poreski identifikacioni broj u Srbiji
 • Potvrda ovlašćenog Registra ili drugi dokument, koji pokazuje vlasničku strukturu
 • Identifikaciona dokumenta za vlasnike kompanije, tj. u slučaju da su vlasnici kompanije pravna lica, neophodno je identifikovati svako pravno lice i njegovu vlasničku strukturu, do fizičkih lica kao krajnjih vlasnika kompanije. Za svaku osobu koja poseduje 25% i više kapitala, potrebna je overena fotokopija identifikacionog dokumenta
 • Lične karte / pasoši za osobe koje raspolažu računom i osobe koje upravljaju kompanijom – ovlašćene osobe sa KDPa

Za Predstavništva, klijenti nerezidenti moraju dostaviti Banci statusnu i vlasničku dokumentaciju za matičnu kuću u matičnoj zemlji, i sledeća dokumenta za Predstavništvo u Srbiji:

 • Izvod iz Agenicje za privredne registre (APR)
 • OP obrazac
 • Poreski identifikacioni broj u Srbiji (PIB)
 • Odluka o otvaranju računa Predstavništva
 • Identifikaciona dokumenta za ovlašćena lica sa KDPa

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Adriatic banka Instagram Adriatic banka Linkedin Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.