Header Krediti


Dozvoljeni minus po tekućem računu građana predstavlja optimalno rešenje za prevazilaženje trenutnih potreba za finansijskim sredstvima. Ova sredstva možete koristiti u svakom momentu, u okviru ugovorenog limita, bez prethodne najave.

Kamata se plaća samo za dane i iznos u korišćenju, što omogućava maksimalnu kontrolu nad troškovima po osnovu kamata za dati proizvod.

Dozvoljeni minus po tekućem računu građana mogu dobiti sva fizička lica zaposlena na neodređeno vreme ili penzioneri koji imaju otvoren tekući račun za prijem zarada ili penzija preko Banke.

Klijent koji ne ispunjava uslov da je zaposlen na neodređeno vreme najmanje jednu godinu, a šest meseci kod istog poslodavca, može dobiti dozvoljeno prekoračenje tek po prijemu tri neto zarade na račun kod Banke.

Iznos ugovorenog limita do visine neto zarade
Period korišćenja do 24 meseca
Nominalna kamatna stopa 24% godišnja fiksna
Efektivna kamatna stopa 25,40% godišnja na dan 16.01.2019
Obezbeđenje kredita Jedna blanko sopstvena menica potpisana od strane klijenta
Prevremena otplata Banka ne naplaćuje proviziju za prevremenu otplatu plasmana. Ukoliko klijent želi da izvrši gašenje dozvoljenog minusa po tekućem računu u obavezi je da izmiri dug po računu u celosti sa pripadajućom kamatom.
Prateći troškovi Trošak izveštaja Kreditnom birou - 246 dinara
Trošak menice - 50 dinara
Mesečni trošak vođenja računa za prijem zarade - 120 dinara
Reprezentativni primer
Iznos dozvoljenog prekoračenja 50.000 dinara
Period korišćenja 24 meseca
Ukupna kamata 26.880 dinara
Ukupan iznos koji klijent treba da plati 80.056 dinara

Detaljnu ponudu za navedeni plasman možete dobiti u filijalama Expobanke.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 4.38%
6M BELIBOR4.53%
3M EURIBOR1.984%
6M EURIBOR2.442%
6M LIBOR - CHF0%
važe na dan 01.12.2022.