• Iznos kredita: od 1.000 do 12.000 Eura u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate kredita
 • Rok otplate: od 12 do 71 meseci
 • Namena: Gotovinski kredit
 • Kredit je u dinarima, bez valutne klauzule
 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža na neodređeno vreme i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva i bez obaveze transfera zarade preko računa u Expobank.
 • Imate mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope:
  • fiksna nominalna kamatna stopa iznosi 14,5% godišnje , a efektivna kamatna stopa u tom slučaju iznosi od 14,51% godišnje (na dan 10.03.2020).
  • varijabilna nominalna kamatna stopa iznosi 6,5% +6M Belibor, što na dan 10.03.2020., iznosi 8,27% godišnje. Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Belibora. Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 10.03.2020., iznosi od 8,28% godišnje.
 • Sredstva obezbeđenja: minimalno obezbeđenje kredita su lične menice klijenta dok je za iznose kredita preko 6.250 evra potreban jedan kreditno sposoban žirant, a ukoliko je DTI racio klijenta ispod 50%, kreditno sposoban žirant je potreban za iznos preko 10.000 evra.
 • Procenat kreditne zaduženosti klijenta (DTI racio) se računa stavljanjem u odnos ukupnih mesečnih obaveza klijenta sa visinom redovnih mesečnih neto prihoda.
Reprezentativni primer za Dugoročni gotovinski kredit – fiksna kamatna stopa
Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Iznos kredita 300.000 dinara 600.000 dinara
Period otplate/broj rata 71 meseca 71 meseca
Mesečna rata 6.177 dinara 12.354 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 438.920 dinara 877.494 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 14,50% 14,50%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou, na dan 10.03.2020.) 14,55% 14,53%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou (opciono) 120 dinara 120 dinara
Reprezentativni primer za Dugoročni gotovinski kredit – varijabilna kamatna stopa
Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Iznos kredita 300.000 dinara 600.000 dinara
Period otplate/broj rata 71 meseca 71 meseca
Mesečna rata 5.134 dinara 10.628 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 377.646 dinara 754.947 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) 6,5%+6M Belibo 6,5%+6M Belibo
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou, na dan 10.03.2020.) 8,32% 8,29%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou (opciono) 120 dinara 120 dinara

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 5.14%
6M BELIBOR5.29%
3M EURIBOR2.492%
6M EURIBOR2.942%
6M LIBOR - CHF0%
važe na dan 31.01.2023.