Header Kes krediti

 • Iznos: od 5.000 do 50.000 Eura u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate kredita
 • Rok otplate: od 12 do 71 meseci
 • Instrumenti obezbeđenja:
  • menice klijenta,
  • hipoteka na nepokretnosti tržišne vrednosti duplo veće od iznosa kredita.
 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža na neodređeno vreme i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme..
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
 • Kamatna stopa je varijabilna i iznosi 4,5% +6M Belibor nominalno, što na dan 10.03.2020., iznosi 6,27% godišnje. Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Belibora. Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 10.03.2020., iznosi od 6,88% godišnje.
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva i bez obaveze transfera zarade preko računa u Expobank.
 • Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta (očekivani iznos):
  • Trošak izveštaja kreditnog biroa - 246 dinara
  • Trošak menica (dve menice)       - 100 dinara
  • Za klijente koji se opredele za prijem zarade preko računa Expobank a.d. Beograd, minimalni trošak vođenja računa iznosi 120 dinara
  • Overa založne izjave -  25.200 dinara
  • Osiguranje nepokretnosti  - godišnje 40 evra
  • Izdavanje lista nepokretnosti - 10 evra
  • Procena vrednosti nepokretnosti - 100 evra
  • Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000 dinara) - 20.000 dinara
  • Brisovna dozvola – 2.520 dinara
Reprezentativni primer
Vrsta kredita Gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Iznos kredita 2.000.000 dinara
Period otplate/broj rata do 71 meseci
Mesečna rata 33.627 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 2.485.987 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) 4,5%+6M Belibor, na dan 10.03.2020. iznosi 6,27%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 10.03.2020. 8,06%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou (opciono) 120 dinara

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Svi navedeni iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 5.14%
6M BELIBOR5.29%
3M EURIBOR2.492%
6M EURIBOR2.942%
6M LIBOR - CHF0%
važe na dan 31.01.2023.