Header Kes krediti

  • Iznos kredita: od 1.000 do 21.000 Eura u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate kredita
  • Rok otplate: od 12 do 71 meseci
  • Namena: Gotovinski kredit sa refinansiranjem postojećih kreditnih zaduženja
  • Kredit je u dinarima, bez valutne klauzule.
  • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža na neodređeno vreme i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
  • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
  • vKredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
  • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
  • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva i bez obaveze transfera zarade preko računa u Expobank.
Reprezentativni primer za Relax kredit
Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Iznos kredita 300.000 dinara 600.000 dinara
Period otplate/broj rata 71 meseca 71 meseca
Mesečna rata 5.314 dinara 10.628 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 377.646 dinara 754.947 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) 6,5%+6M Belibor 6,5%+6M Belibor
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou, na dan 10.03.2020.) 8,32% 8,29%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou (opciono) 120 dinara 120 dinara

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 4.38%
6M BELIBOR4.53%
3M EURIBOR1.984%
6M EURIBOR2.442%
6M LIBOR - CHF0%
važe na dan 01.12.2022.