Header Krediti

Expobanka Vam nudi mogućnost da refinansirate svoje kreditne obaveze po dozvoljenim prekoračenjima, kreditnim karticama i kreditima kod drugih banaka.

Refinansirajući kredit Expobanke, daje mogućnost smanjenja mesečnih obaveza.
Zašto biste plaćali pojedinačno daleko višu cenu za svaki od proizvoda koji pojedinačno koristite?  Iskoristite povoljnost objedinjene ponude


Uslovi kredita za refinansiranje:

 • Iznos kredita: od 1.000 do 12.000 Eura u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate kredita
 • Rok otplate: od 12 do 71 meseci
 • Namena: Refinansiranje postojećih zaduženja – keš i potrošačkih kredita, dozvoljenih minusa i obaveza po kreditnim karticama
 • Kredit je u dinarima, bez valutne klauzule
 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža na neodređeno vreme i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva i bez obaveze transfera zarade preko računa u Expobank.
 • Imate mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope
  • fiksna nominalna kamatna stopa iznosi 14,50% godišnje, a efektivna kamatna stopa iznosi od 14,51% godišnje (na dan 10.03.2020.).
  • varijabilna nominalna kamatna stopa iznosi 6,5% +6M Belibor, što na dan 10.03.2020., iznosi 8,27% godišnje. Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Belibora. Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 10.03.2020., iznosi od 8,28% godišnje.
 • Sredstva obezbeđenja: minimalno obezbeđenje kredita su menice klijenta dok je za iznose kredita preko 6.250 evra potreban jedan kreditno sposoban žirant a ukoliko je DTI racio klijenta ispod 50%, kreditno sposoban žirant je potreban za iznos preko 10.000 evra.
 • Procenat kreditne zaduženosti klijenta (DTI racio) se računa stavljanjem u odnos ukupnih mesečnih obaveza klijenta sa visinom redovnih mesečnih neto prihoda.
Reprezentativni primer za kredit za refinansiranje u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom
Vrsta kredita Dinarski kredit za refinansiranje
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Iznos kredita 300.000 dinara 600.000 dinara
Period otplate/broj rata 71 meseci 71 meseci
Mesečna rata 6.177 dinara 12.354 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 438.920 dinara 877.494 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 14,5% 14,5%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 10.03.2020. od 14,55%  od 14,53%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara

 

Reprezentativni primer za kredit za refinansiranje u dinarima sa varijabilnom kamatnom stopom
Vrsta kredita Dinarski kredit za refinansiranje
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Iznos kredita 300.000 dinara 600.000 dinara
Period otplate/broj rata 71 meseci 71 meseci
Mesečna rata 5.314 dinara 10.628 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 377.646 dinara 754.947 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) 6,5% + 6M Belibor, što na dan 10.03.2020.,iznosi 8,27% godišnje 6,5% + 6M Belibor, što na dan 10.03.2020.,iznosi 8,27% godišnje
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 10.03.2020. od 8,32%  od 8,29%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Expobanka Vam nudi mogućnost da refinansirate svoje kreditne obaveze po dozvoljenim prekoračenjima, kreditnim karticama i kreditima kod drugih banaka.
Expobank refinansirajući kredit, daje mogućnost smanjenja mesečnih obaveza.
Zašto biste plaćali pojedinačno daleko višu cenu za svaki od proizvoda koji pojedinačno koristite?  Iskoristite povoljnost objedinjene ponude.

Uslovi kredita za refinansiranje:

 • Iznos kredita: od 1.000 do 12.000 Eura u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate kredita
 • Rok otplate: od 12 do 71 meseci
 • Namena: Refinansiranje postojećih zaduženja – keš i potrošačkih kredita, dozvoljenih minusa i obaveza po kreditnim karticama
 • Kredit je u dinarima sa valutnom klauzulom, indeksiran u evrima
 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža na neodređeno vreme i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva i bez obaveze transfera zarade preko računa u Expobank.
 • Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 10,5% godišnje
 • Efektivna kamatna stopa iznosi od 21,28% godišnje na dan 10.03.2020.;
 • Sredstva obezbeđenja: minimalno obezbeđenje kredita su menice klijenta i garantni depozit u visini 30% iznosa odobrenog kredita, dok je za iznose kredita preko 6.250 evra potreban jedan kreditno sposoban žirant a ukoliko je DTI racio klijenta ispod 50%, kreditno sposoban žirant je potreban za iznos preko 10.000 evra.
 • Procenat kreditne zaduženosti klijenta (DTI racio) se računa stavljanjem u odnos ukupnih mesečnih obaveza klijenta sa visinom redovnih mesečnih neto prihoda.
Reprezentativni primer za kredit za refinansiranje u evrima
Vrsta kredita Kredit za refinansiranje
Valuta kredita U dinarima, sa valutnom klauzulom u evrima
Minimalan depozit 30% 900 evra 1.800 evra
Iznos kredita 3.000 evra 6.000 evra
Period otplate/broj rata 71 meseci 71 meseci
Mesečna rata 56,19 evra 112,39 evra
Ukupan iznos kredita sa kamatom 4.174 evra 8.164 evra
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 10,5% 10,5%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 10.03.2020. 23,68% 22,09%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 5.14%
6M BELIBOR5.29%
3M EURIBOR2.492%
6M EURIBOR2.942%
6M LIBOR - CHF0%
važe na dan 31.01.2023.