Header Stambeni krediti

Stambeni krediti u dinarima, bez valutne klauzule za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i refinansiranje stambenih kredita odobrenih kod drugih banaka.

 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
Stambeni kredit osiguran kod NKOSK u dinarima
Iznos kredita Od 5.000 do 50.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Valuta kredita Dinarski kredit bez valutne klauzule
Rok otplate Od 60 do 120 meseci
Kamatna stopa Nominalna kamatna stopa je varijabilna i iznosi 3,5%* +
6M Belibor, što na dan 23.07.2018., iznosi 6,56% godišnje, za kredite u dinarima i ukoliko klijent prima zaradu preko računa u Expobank a.d. Beograd. 
Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Belibora.
Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 23.07.2018., iznosi od: 7,44% godišnje.
*za klijente sa otvorenim računom za prijem zarada u Expobanci
Naknade Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
Otplata kredita U mesečnim anuitetima
Obezbeđenje kredita
 • Četiri blanko sopstvene menice
 • Hipoteka I reda na nekretninu koja je predmet finansiranja ili neku drugu nepokretnost u korist Expobank a.d. Beograd
 • Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist banke kod osiguravajućih kompanija prihvatljivih za banku
 Učešće  minimum 50%
Ostali prateći troškovi Očekivani iznosi navedenih troškova
Menica (u zavisnosti od broja) 50 dinara
Tekući račun - mesečno 120 dinara
Osnovni izveštaj iz Kreditnog biroa 246 dinara
Overa založne izjave 25.200 dinara
Osiguranje nepokretnosti  - godišnje 40 evra
Izdavanje lista nepokretnosti 10 evra
Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra
Zahtev za odobrenje osiguranja NKOSK-a 30 evra
Premija osiguranja kod NKOSK-a (od 1,5% do 3,5% u zavisnosti od odnosa tržišne vrednosti nepokretnosti i iznosa kredita) 555 evra **
Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000 dinara)  20.000 dinara
Napomena: Svi iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

** - u slučaju iznosa kredita od 37.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS i premije osiguranja od 1,5%

Primer visine mesečne rate za navedene uslove:

Iznos kredita 2.000.000 dinara 5.000.000 dinara
Period otplate 120 meseci 120 meseci
Mesečna rata 22.581 dinara 56.453 dinara
Ukupan iznos za otplatu (glavnica i kamata) 2.709.760 dinara 6.774.398 dinara

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Stambeni krediti u evrima, za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i refinansiranje stambenih kredita odobrenih kod drugih banaka.

 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
 • Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
 • Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
 • Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
Stambeni kredit osiguran kod NKOSK u evrima
Iznos kredita Do 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Valuta kredita Dinarski kredit sa valutnom klauzulom indeksiran u evrima (uz primenu srednjeg kursa NBS za isplatu i otplatu kredita)
Rok otplate Od 60 do 360 meseci
 Kamatna stopa Nominalna kamatna stopa je varijabilna i iznosi 4,5%* + 6M Euribor, što na dan 23.07.2018., iznosi 4,23% godišnje, za kredite indeksirane u evrima i ukoliko klijent prima zaradu preko računa u Expobank a.d. Beograd.
Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Euribora.
Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 23.07.2018., iznosi od: 4,46%godišnje.
*za klijente sa otvorenim računom za prijem zarada u Expobanci
Naknade Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
Isplata kredita: po srednjem kursu NBS na dan realizacije plasmana
Otplata kredita U mesečnim anuitetima po srednjem kursu na dan dospeća
Obezbeđenje kredita
 • Četiri blanko sopstvene menice
 • Hipoteka I reda na nekretninu koja je predmet finansiranja ili neku drugu nepokretnost u korist Expobank a.d. Beograd
 • Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist banke kod osiguravajućih kompanija prihvatljivih za banku
Učešće Minimum 20%
Ostali prateći troškovi Očekivani iznosi navedenih troškova
Menica (u zavisnosti od broja) 100 dinara
Tekući račun - mesečno 120 dinara
Osnovni izveštaj iz Kreditnog biroa 246 dinara
Overa založne izjave 25.200 dinara
Osiguranje nepokretnosti  - godišnje 40 evra
Izdavanje lista nepokretnosti 10 evra
Procena vrednosti nepokretnosti 100 evra
Zahtev za odobrenje osiguranja NKOSK-a 30 evra
Premija osiguranja kod NKOSK – a (od 1,5% do 3,5% u zavisnosti od odnosa tržišne vrednosti nepokretnosti i iznosa kredita) 555 evra **
Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000 dinara)  20.000 dinara
Napomena: Svi iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

** - u slučaju iznosa kredita od 37.000 evra i premije osiguranja od 1,5%

Primer visine mesečne rate za navedene uslove:

Iznos kredita 30.000 evra 50.000 evra
Period otplate 360 meseci 360 meseci
Mesečna rata 145,86 evra 243,08 evra
Ukupan iznos za otplatu (glavnica i kamata) 52.509,60 evra 87.508,80 evra

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 5.14%
6M BELIBOR5.29%
3M EURIBOR2.492%
6M EURIBOR2.942%
6M LIBOR - CHF0%
važe na dan 31.01.2023.