U Expobanci možete pod vrlo povoljnim uslovima uzeti u zakup sefove pet različitih dimenzija.

Podnošenjem zahteva za izdavanje sefa u zakup kao i potpisivanjem Ugovora o zakupu sefa, banka korisniku daje na upotrebu sef.

Banka se obavezuje:

  • da korisniku i njegovom punomoćniku bez prisustva trećih lica, obezbedi nesmetan pristup sefu u okviru naznačenog radnog vremena za rad sa sefovima;
  • da za vreme trajanja ovog ugovora preduzima sve potrebne mere za obezbeđenje dobrog stanja sefa i nadzor nad njim;
  • da garantuje za tajnost i nepovredivost sefa.

Korisnik se obavezuje:

  • da zakupninu za sef uplaćuje uredno u predviđenom roku, a u iznosu koji je utvrđen Tarifom Banke.

Dodatne informacije možete dobiti u Službi trezora Expobanke 011 33 06 452