Header Upravljanje sredstvima

Forward ugovor predstavlja kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu u kojoj su se strane dogovorile da će posao biti izvršen na neki datum u budućnosti po kursu dogovorenom danas. Ovaj proizvod je izuzetno pogodan za uvoznike i izvoznike jer im omogućava da se zaštite od rizika promene deviznog kursa. Forward kurs se računa kao proizvod trenutne cene na tržištu (spot-a) i razlike kamatnih stopa valuta kojima se trguje u periodu do datuma izvršenja posla.

Prednosti proizvoda:

  • Zaštita od deviznog rizika
  • Klijentov račun se zadužuje/odobrava na dan izvršenja posla

Karakteristike transakcije:

  • Posao se zaključuje telefonom ili mailom
  • Potpisuje se ugovor između klijenta i Banke
  • Klijent je dužan u svrhu zaštite od rizika izvršenja osigurati namenski depozit srazmeran vrednosti  dužini trajanja ugovorenog posla
  • Po dospeću forward transakcije banka obaveštava klijenta o izvršenju, vrši konverziju i oslobađa depozit položen na klijentov namenski račun
  • Ostali detalji posla se dogovaraju direktno sa klijentom