Promptna kupovina jedne valute za drugu sa ugovorenom suprotnom konverzijom u budućnosti po unapred određenom kursu.

FX Swap služi prvenstveno za premošćivanje nedovoljne likvidnosti u jednoj valuti zalogom druge.

Promptnom konverzijom npr., EUR u RSD i ugovorenom suprotnom konverzijom u budućnosti klijent dobija RSD likvidnost u periodu do izvršenja ugovorene suprotne konverzije.
Kursevi se formiraju i unapred određuju za obe konverzije, a osnova njihove kalkulacije su važeće kamatne stope na međunarodnim finansijskim tržištima, kurs u posao uključenog valutnog para, kao i period važenja posla.

Prednosti proizvoda:

  • Tokom ugovorenog perioda klijent dobija likvidnost u jednoj, menjajući je za likvidnost u drugoj valuti
  • Obzirom da se ugovaraju dve suprotne konverzije istog valutnog para sa unapred ugovorenim  kursevima klijent nije izložen deviznom riziku promene kursa

Karakteristike transakcije:

  • Posao se zaključuje telefonom ili mailom
  • Potpisuje se ugovor između klijenta i Banke
  • Klijent je dužan, u svrhu zaštite od rizika izvršenja, osigurati namenski depozit srazmeran vrednosti i dužini trajanja ugovorenog posla
  • Ostali detalji posla se dogovaraju direktno sa klijentom