Klijenti mogu da varijabilnu kamatnu stopu ( EURIBOR, LIBOR ) zamene fiksnom kamatnom stopom (i obrnuto). Cena se određuje prema postojećim tržišnim uslovima. Razmenjuju se dva novčana toka bazirana na različitim kamatnim stopama (fiksnoj i varijabilnoj) u istoj valuti bez razmene glavnica.

Prednosti proizvoda:

  • Zaštita od kamatnog rizika.

Karakteristike transakcije:

  • Posao se zaključuje telefonom ili mailom
  • Potpisuje se ugovor između Klijenta i Banke
  • Klijent je dužan, u svrhu zaštite od rizika izvršenja, osigurati namenski depozit srazmeran dužini trajanja ugovorenog posla
  • Ostali detalji posla se dogovaraju direktno sa klijentom